Školní stravování

Školní stravování dětí v mateřských, základních a středních školách řeší Vyhláška o školním stravování č.107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Školní stravování dětí se specifickými dietními potřebami, mezi které patří děti s PKU, a s jinými dědičnými metabolickými poruchami není ani touto vyhláškou ani žádnou jinou legislativní normou ošetřeno, což nám bylo potvrzeno i Stanoviskem Hlavního hygienika ČR čj. 29163/2009-2/OVZ ze dne 1. 7. 2009.

Toto stanovisko též určuje, že zajištění školního stravování dětí se specifickými dietními potřebami je plně v kompetenci provozovatele stravovací služby (školní jídelny) na základě dohody s rodiči dítěte. Dále je v tomto stanovisku oznámeno, že ze strany orgánů hygienické služby nejsou na zajištění tohoto stravování kladeny žádné nároky.

Zde si můžete stáhnout přesné znění Stanoviska Hlavního hygienika ČR čj. 29163/2009-2/OVZ ze dne 1.7.2009 ve formátu PDF.

Kromě toho je možno s odkazem na stanovisko Veřejného ochránce práv sp. zn. 197/2012/DIS/JKV ze dne 19. 3. 2013 a s odkazem na Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 2 Aps 3/2010-112 ze dne 5. 5. 2011 považovat odmítání ohřevu nízkobílkovinných jídel ze strany školy nebo školky za formu diskriminace z důvodu zdravotního postižení.

AKTUÁLNĚ (2024): Upozorňujeme na zcela novou Metodiku poskytování dietní stravy v rámci školního stravování, speciálně pak na přílohu Vlastní donáška.