Příspěvky

Příspěvky zdravotních pojišťoven

Na základě aktivit výboru NS PKU a našich členů přistoupily některé zdravotní pojišťovny k tomu, že začaly od 1. 6. 2019 poskytovat ze svých fondů prevence příspěvky na nízkobílkovinnou pro pacienty s fenylketonurií a jinými dědičnými metabolickými poruchami, a to v drtivé většiny pro pacienty dětské. V současné době se nicméně zasazujeme o to, aby byly příspěvky rozšířeny též pro naše dospělé pacienty, jejichž náklady na jídlo jsou oproti dětem významně vyšší, ale na které fondy prevence až na výjimky nemyslí.

Konkrétní podmínky pro poskytnutí příspěvku naleznete na níže uvedených odkazech: 

VZP

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/podpurne-programy/metabolicka-onemocneni

ČPZP

https://www.cpzp.cz/preventivni-program/9

https://www.cpzp.cz/preventivni-program/70

ZPŠ

https://www.zpskoda.cz/zdrave-stravovani-metabolicke-poruchy

RBP

https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/a-55/

VOZP

https://www.vozp.cz/prispevek-na-nizkobilkovinnou-dietu

OZP

https://www.ozp.cz/benefity/prispevek-pro-klienty-s-nizkobilkovinnou-dietou

ZP MV

https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/program-podpory-specifickych-diet

Příspěvek na péči

Vzhledem ke svému zdravotnímu postižení mohou pacienti s fenylketonurií a jinými dědičnými metabolickými poruchami, vyžadujícími speciální léčbu a dietní režim, požádat o přiznání příspěvku na péči dle zákona o sociálních službách. Příspěvek na péči dle zákona o sociálních službách je dávka, která se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci čili tento příspěvek je určen osobám, které vyžadují péči druhé osoby.

Příspěvek je poskytován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách), a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 505/2006 Sb.).

Nárok na příspěvek má osoba starší jednoho roku uvedená v § 4 odst. 1 zákona o sociálních službách, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislost, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu; nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí podle zvláštního právního předpisu poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

 • mobilita,
 • orientace,
 • komunikace,
 • stravování,
 • oblékání a obouvání,
 • tělesná hygiena,
 • výkon fyziologické potřeby,
 • péče o zdraví,
 • osobní aktivity
 • a péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let).

Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.

Výše příspěvku

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

 • 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
 • 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
 • 13 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
 • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

 • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
 • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
 • 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
 • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

O příspěvku rozhoduje krajská pobočka ÚP ČR.

O příspěvek na péči je možné požádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má žadatel (nejčastěji vaše dítě) trvalý nebo hlášený pobyt. U příspěvku na péči se při posuzování stupně závislosti hodnotí schopnost, resp. neschopnost osoby zvládat základní životní potřeby ve vztahu k věku a k postižení. Po vyplnění žádosti následuje poměrně složitá procedura, na jejímž konci by mělo být vaše dítě zařazeno do některého stupně závislosti, a na jeho základě je mu vyplácen tento příspěvek. Na jejím začátku u vás provede pracovník Úřadu práce tzv. sociální šetření, v jehož rámci zjistí schopnost, resp. neschopnost osoby zvládat základní životní potřeby ve vztahu k věku a k postižení. O tomto šetření vyhotoví písemný záznam, se kterým máte právo být seznámeni, můžete do něj nahlédnout a vyžádat si jeho kopii.

K posuzování stupně závislosti podle stávající právní úpravy vydala ČSSZ metodický pokyn. Jedná se o vnitřní pokyny ke sjednocení správní praxe takovým způsobem, aby byla s právními předpisy v souladu a jednotná na celém území České republiky. Uvedený pokyn naleznete na https://www.mpsv.cz/posuzovani-stupne-zavislosti-pro-ucely-prispevku-na-peci.

 • Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek.
 • Po podání žádosti provede Krajská pobočka Úřadu práce (sociální pracovník) pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí.
 • Následně krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. (POSUDKOVÝ LÉKAŘ)

Po tomto šetření je vaše žádost odeslána příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která vyhotoví žádost o posouzení zdravotního stavu vašeho dítěte a odešle ji vašemu pediatrovi. Vyplněný formulář potom dětský lékař odešle na posudkovou komisi (OSSZ – posudkový lékař). Ta na základě posouzení zdravotního stavu přiřadí (anebo nepřiřadí, pokud shledá jinak) vaše dítě do některého ze 4 stupňů závislosti. Platí, že v případě nesouhlasu s posudkem lékaře OSSZ je možné vyjádřit výhrady k obsahu posudku ještě před vydáním rozhodnutí o dávce, a to v rámci tzv. vyjádření se k podkladům k rozhodnutí (tzv. námitka). Pozor na krátké časové lhůty k vyjádření.

Pokud je u vašeho dítěte zjištěno, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá 3 základní životní potřeby (obvykle péče o zdraví, stravování a osobní aktivity), vznikne mu nárok na příspěvek na péči v I. stupni závislosti, tj. měsíčně 3 300 Kč, přičemž u dětí s PKU a jinými DMP je velmi málo pravděpodobné, že dosáhnou na vyšší stupeň závislosti. Platnost tohoto posudku bývá různá, záleží plně na rozhodnutí posuzujícího lékaře. Po skončení platnosti posudku musíte proceduru s jeho vyřízením absolvovat znova.

Vzhledem k faktu, že příspěvek je přiznávám přímo oprávněné osobě (tedy dítěti), odpadá u tohoto příspěvku omezení výší výdělku, čerpáním rodičovského příspěvku, časem návštěvy mateřské školky apod.

Pokud jste požádali o příspěvek na péči a z Úřadu práce vám přišlo rozhodnutí o zamítnutí Vaší žádosti, tak se ve stanovené lhůtě (15 dnů) proti tomuto rozhodnutí odvolejte. Vždy je třeba konkrétně uvést, v čem je spatřován nedostatek rozhodnutí, popř. posudku, ze kterého rozhodnutí vycházelo. Může se jednat např. o skutečnost, že zdravotní stav nebyl spolehlivě zjištěn, že nebyly vzaty v úvahu některé odborné lékařské nálezy anebo že nebylo správně aplikováno určité ustanovení zákona o sociálních službách nebo prováděcí vyhlášky a jiné důvody dle konkrétního případu.

Další informace o příspěvku na péči naleznete na webových stránkách https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci.

Státní příspěvek ZTP na telekomunikační služby

Protože některé děti s fenylketonurií nebo jinými dědičnými metabolickými poruchami jsou osobami závislými ve stupni I nebo II ve smyslu zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, mohou využít sociální příspěvek pro zdravotně postižené u společnosti O2 Czech Republic, a.s. 

Státní příspěvek ZTP můžete uplatnit na pevnou linku, nebo na kterýkoliv mobilní tarif s měsíční cenou aspoň 201 Kč s DPH. Příspěvek není možné čerpat na mobilní internet, pevný internet a O2 TV.

Podrobnosti o slevách, postup, jak slevu získat, a potřebné kontakty naleznete na https://www.o2.cz/osobni/socialni-prispevky